Skip to main content

Privacyverklaring

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Van Loo – Peetermans verzekeringen vindt de veiligheid van persoonsgegevens belangrijk en neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om in overeenstemming te zijn met de Belgische en Europese regelgeving omtrent privacy.

 Meer bepaald is Van Loo-Peetermans verzekeringen compliant met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) tot aan de definitieve inwerkingtreding van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), waarna de principes uit deze Verordening verder zullen worden gerespecteerd.

ARTIKEL 2 – DEFINITIES

 • Betrokkene : persoon op wie de persoonsgegevens van toepassing zijn;
 • Ontvanger : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verschaft:
 • Persoonsgegevens : alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;
 • Van Loo - Peetermans verzekeringen : verzekeringsmakelaar  die zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke;
 • Toestemming : elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt;
 • Verwerker : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsorganisatie die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt;
 • Verwerking van persoonsgegevens : een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens (verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, …);
 • Verwerkingsverantwoordelijke : een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een dienst of overheidsinstantie die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

ARTIKEL 3 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Van Loo – Peetermans verzekeringen is de “verantwoordelijke voor de verwerking” resp. “verwerkingsverantwoordelijke”  van uw persoonsgegevens in de zin van voormelde Privacywet, resp. Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit wil zeggen dat Van Loo – Peetermans verzekeringen het doel en de middelen van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

ARTIKEL 4 – DOEL EN MIDDELEN

De overgemaakte persoonlijke gegevens worden in de bestanden van Van Loo-Peetermans verzekeringen opgenomen en verwerkt. Deze informatie zal gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het in contact komen en het onderhouden van contact met clienteel;
 • Het aanvragen van een dienstverlening, het helpen bij de voltooiing van een aanvraag, het beoordelen of een betrokkene in aanmerking komt voor een dienstverlening, uitvoeren en onderhouden van de dienstverlening, alsmede het verlengen van dienstverleningen die van toepassing zijn;
 • Het reageren en antwoord geven op aanvragen, rekeningen en andere diensten;
 • Het doen van voorstellen voor toekomstige dienstverlening die wij kunnen leveren;
 • Het informeren over producten en diensten die worden aangeboden door gelieerde ondernemingen;
 • Het verwerken van transacties van door ons ingeschakelde dienstverleners;
 • Het delen van informatie met partijen, die ten behoeve van haar klanten/leden een verzekeringsdekking verkrijgen;
 • Het delen van informatie met financiële instellingen en andere organisaties met wie Van Loo – Peetermans verzekeringen wederzijdse marketingovereenkomsten zijn aangegaan;
 • Het voldoen aan wet- en regelgeving, beveiligings- en procesmatige eisen;
 • Het beschermen tegen fraude, verdachte of illegale activiteiten; en
 • Het verzamelen van statistieken voor de analyse van onze sites en ons bedrijf.

De informatie die Van Loo – Peetermans verzekeringen via deze site verzamelt, is onder te verdelen in twee categorieën: (1) informatie die betrokkenen aan onze site vrijwillig verstrekken en (2) trackinginformatie die wordt verzameld terwijl betrokkenen navigeren op onze site.

Vrijwillig door betrokkenen verstrekte informatie
Tijdens uw gebruik van deze site kunnen betrokkenen ervoor kiezen informatie te verstrekken waardoor Van Loo – Peetermans verzekeringen de betrokkene beter van dienst kan zijn. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld hangt af van de manier waarop de betrokkene deze site wenst te gebruiken.

 • Wanneer de betrokkene een brochure aanvraagt: Als de betrokkene een brochure of aanvullende informatie opvraagt, dient de betrokkene zijn naam, e-mailadres, de naam van zijn/haar organisatie en het land waarin hij/zij gevestigd is te verstrekken, zodat Van Loo – Peetermans verzekeringen het verzochte materiaal kan toesturen en kan vaststellen of de betrokkene reeds een klant van Van Loo – Peetermans verzekeringen is.
 • Wanneer de betrokkene zich bij ons aanmeldt en/of een verzekeringsofferte aanvraagt: Als de betrokkene zich aanmeldt op de site of een verzekeringsofferte aanvraagt, vraagt Van Loo – Peetermans verzekeringen eventueel om de naam, e-mailadres, land, telefoonnummer en de reden van aanvraag van de betrokkene, alsmede om informatie over de functie van betrokkene en organisatie en enige andere informatie die noodzakelijk is om de offerte aan de betrokkene te verstrekken. Op het gegevensformulier zal Van Loo-Peetermans verzekeringen met asterisken aangeven welke informatie optioneel en welke informatie verplicht is. Deze gegevens kunnen omvatten:
 • Gegevens die de betrokkene invult op aanvraagformulieren of andere formulieren, die mogelijk uw naam, adres, e-mailadres, leeftijd, persoonlijke indentificatienummers, creditcardnummers, bankgegevens, belatingsgegevens, medische informatie en informatie gerelateerd aan werk en inkomen kunnen bevatten;
 • Gegevens die Van Loo – Peetermans verzekeringen verkrijgt via andere personen en/of organisaties (zoals overheidsinstellingen, brancheorganisaties, accountants, schadebehandelaars, verzekeraar of werkgever van betrokkene) om de identiteit en juistheid van de door de betrokkene verstrekte informatie te controleren;
 • Gegevens over de betrokkene die Van Loo-Peetermans verzekeringen hebben ontvangen van zusterondernemingen, verzekeraars, andere tussenpersonen, dienstverleners en anderen voor acceptatie- of vorderingsdoeleinden (zoals het verzekerings- en schadeverleden) over onze klanten en betrokkenen; en
 • Gegevens die Van Loo-Peetermans verzekeringen verkrijgt over consumenten van kredietregistratiebureaus.

Alle door de betrokkene verzonden persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden zoals aangegeven op de site of in deze Privacyverklaring.

 Als de betrokkene op basis van de offerte een transactie wilt sluiten, zal Van Loo-Peetermans verzekeringen de noodzakelijke persoonlijke gegevens verzamelen om de offerte af te ronden en de transactie tot stand te brengen, waaronder de naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres of betalingsgegevens van de betrokkene, voor zover deze relevant zijn voor de transactie. Van Loo - Peetermans verzekeringen zal de persoonlijke gegevens van de betrokkene gebruiken om de administratie van de polis van de betrokkene te verzorgen, claims, etc. te verwerken en in zijn algemeenheid om de relatie van de betrokkene met Van Loo-Peetermans verzekeringen te beheren.

Van Loo-Peetermans verzekeringen kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat de betrokkene gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de betrokkene naar de website gekomen is, of waarlangs de betrokkene die verlaat. Dit maakt het mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ARTIKEL 5  – RECHTEN VAN DE BETROKKENE

De betrokkene kan zijn/haar toestemming  op eender welk moment eenvoudig intrekken door :

 • een schrijven in deze zin te richten naar Ter Heidelaan 52 3200 Aarschot;
 • een e-mail te sturen naar info@vanloo-peetermans.be;
 • uit te schrijven via de daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief.

Wij vragen de betrokkene om eventuele wijzigingen aan zijn/haar contactgegevens tijdig aan Van Loo – Peetermans verzekeringen over te maken, zodat deze kunnen gecorrigeerd worden.

De betrokkene heeft het recht om op elk moment gratis zijn/haar persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te laten wissen (of beperken) door middel van een e-mail of per brief.

Daarnaast beschikt de betrokkene ook over een recht op gegevensoverdraagbaarheid. In dit geval dient de betrokkene steeds een kopie van zijn/haar identiteitskaart bij te voegen, zodat Van Loo-Peetermans verzekeringen kan verifiëren dat het verzoek inderdaad slaat op de persoonsgegevens van de betrokkene.

Meer informatie over deze rechten kan men vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be)

ARTIKEL 6 – BEWAARTERMIJN

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken.

ARTIKEL 7 – CATEGORIËN VAN ONTVANGERS

Van Loo - Peetermans verzekeringen heeft  geen partnerschap of bijzondere relaties met reclameagentschappen (op het internet).

Van Loo - Peetermans verzekeringen maakt geen persoonlijke gegevens openbaar over de betrokkene aan derden, tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, het is toegestaan door de wet of wanneer het door de betrokkene is goedgekeurd.

Derden aan wie Van Loo – Peetermans verzekeringen informatie openbaar maakt zijn wettelijk en contractueel verplicht om met de persoonlijke gegevens van de betrokkene vertrouwelijk en veilig om te gaan. Ze zullen de gegevens alleen gebruiken en openbaar maken voor situaties die een redelijk persoon als passend ervaart en in overeenstemming is met de geldende wetgeving en met volgende redenen:

 • Aan verzekeraars, herverzekeraars, tussenpersonen of andere sluiters die een dekking aanbieden, om in aanmerking te komen voor een dekking, het verwerken en behouden van een verzekeringsdekking, de vernieuwing van een dekking of gerelateerde producten en diensten;
 • Aan verenigingen van klanten/deelnemers die een verzekeringsdekking aanvragen als lid van de vereniging;
 • Aan de betrokkene zodat Van Loo – Peetermans verzekeringen of onze gelieerde ondernemingen de betrokkene op de hoogte kunnen houden van bepaalde producten of diensten die worden aangeboden door onze gelieerde ondernemingen;
 • Aan partijen voor juridische afwikkeling, schaderegelingen en taxatie;
 • Aan krediet- en verzekeringsregistratiebureaus voor het verwerken van informatie;

Indien derden uw persoonlijke gegevens willen gebruiken voor andere doeleinden, dan zijn zij wettelijk verplicht u en ons hiervan op de hoogte te brengen en indien nodig uw toestemming te vragen.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN

Voor enige andere vraag of klacht in verband met het gebruik van persoonsgegevens kan de betrokkene

 • een schrijven richten naar Ter Heidelaan 52 3200 Aarschot;
 • een e-mail sturen naar info@vanloo-peetermans.be 

In geval van een klacht zal Van Loo – Peetermans verzekeringen alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen ten einde gevolg te geven aan de bezorgdheid van de betrokkene over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Indien Van Loo – Peetermans verzekeringen er niet in slaagt een bevredigend antwoord te geven op de klacht van de betrokkene, kan deze zich altijd richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139 – 1000 Brussel.

ARTIKEL 9 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Van Loo – Peetermans verzekeringen heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Van Loo – Peetermans verzekeringen verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Van Loo – Peetermans verzekeringen houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Van Loo -  Peetermans verzekeringen niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. Van Loo – Peetermans verzekeringen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Van Loo – Peetermans verzekeringen raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. 

De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

ARTIKEL 11 – AANPASSINGEN

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van Van Loo – Peetermans verzekeringen. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

 

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 28.03.2018